Zaposlenje Javni konkurs za imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

Javni konkurs za imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

0

Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“; broj 97/16), člana 7. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17) Načelnik opštine Derventa raspisuje

JAVNI KONKURS
za imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u Opštinsku upravu Derventa

I Načelnik opštine Derventa raspisuje Javni konkurs za imenovanje načelnika Odjeljenja u Opštinskoj upravi Dervneta i to:

1. Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti – 1 izvršilac

II Opis poslova
Načelnik Odjeljenja rukovodi radom Odjeljenja , odgovara za rad Odjeljenja i predstavlja Odjeljenje u granicama ovlašćenja, organizuje rad Odjeljenja prema djelokrugu utvrđenim Odlukom o osnivanju Opštinske uprave i odgovoran je za izvršavanje poslova u okviru Opštinske uprave sarađuje sa drugim Odjeljenjima u cilju izvršavanja poslova i zadataka iz svog djelokruga, izrađuje planove, programe izvještaje vezano za rad Odjeljenja, odgovoran je za zakonito, stručno, blagovremeno, racionalno i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Odjeljenja, odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini opštine i Načelniku opštine, odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine opštine i Načelnika opštine koje se odnose na rad Odjeljenja,daje ocjenu zaposlenih u Odjeljenju u skladu sa propisima , za izvršavanje poslova iz djelokruga Odjeljenja donosi rješenja, zaključke i druge akte u okviru datog ovlašćenja ,m obavlja i druge poslove koje mu povjeri Načelnik opštine. Načelnik Odjeljenja za svoj rad odgovara Načelniku opštine.

III Mandat
Načelnika Odjeljenja na prijedlog Načelnika opštine imenuje Skupština opštine na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine opštine koji ga je izabrao.
Načelnik Odjeljenja ima status opštinskog službenika.
Kategorija radnog mjesta: prva

IV Opšti uslovi za kandidate:
– da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH
– da je stariji od 18 godina
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45 . Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

V Posebni uslovi:
– da ima završen četvorogodišnji studij VSS, pravni fakultet , ekonomski fakultet ili tehnički fakultet ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent , najmanje tri ( 3 ) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi .

VI – Potrebna dokumenta:
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine , a izjava da kandidat:

– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave ,

– nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tač.. 1 Ustava BiH,

– nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi , u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio prijave na Javni konkurs.

2.Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. biografiju o kretanju u službi

2. diploma o završenoj stručnoj spremi,(kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi , u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja).

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi , odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15) .

4. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo ),

5. isprave ili izjave u pisanoj formoi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom , drugim propisima ili Pravilnikom
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna komisija za popunu upražnjenih rasnih mjesta i prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Derventa, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije , dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH ,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kazznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata , da dostavi tražene dokaze.

VII – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu , koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici Opštine Derventa www.derventa.ba (Prijava na javni konkurs)
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene , nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: OPŠTINA DERVENTA – NAČELNIK OPŠTINE, ul Trg oslobođenja bb Derventa , sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja

Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na Javni konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107

Broj 02-120-86
Datum: 12. septembra 2017. godine.
NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here

*

code