Zaposlenje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Derventa

Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Derventa

0

Načelnik opštine Derventa raspisuje Javni konkus za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinsku upravu Derventa.

I – U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

1. U Odjeljenje za inspekcijske poslove:
– Opštinski urbanističko-građevinski inspektor (1 izvršilac) 
2. U Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove:
– Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i evidenciju stambenih i poslovnih prostorija u vlasništvu opštine (1 izvršilac) 
3. U Odjeljenje za prostorno uređenje:
– Samostalni stručni saradnik za poslove obnove i izgradnje (1 izvršilac)

II – OPIS POSLOVA

Opis poslova koje obavlja Opštinski urbanističko-građevinski inspektor:

– obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, građenje i građevinarstvo, građevinske materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja

Kategorija radnog mjesta: Četvrta kategorija. Zvanje službenika: Ne razvrstava se.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove i evidenciju stambenih i poslovnih prostorija u vlasništvu opštine:

– prati propise i obavlja upravno-pravne i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja, priprema izvještaje i druge informacije iz nadležnosti Odjeljenja, vodi evidenciju stambenih i poslovnih prostorija koje su u vlasništvu opštine, priprema ugovore o zakupu stanova i poslovnih prostorija koje su u vlasništvu opštine i prati izvršavanje ugovornih obaveza, obavlja administrativne i stručne poslove iz stambene-komunalne oblasti, učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti Odjeljenja, pruža pravnu pomoć strankama u skladu sa zakonom i drugim propisima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Kategorija radnog mjesta: Peta kategorija. Zvanje službenika: Drugo zvanje.

Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za poslove obnove i izgradnje:

– ostvaruje saradnju sa humanitarnim i drugim međunarodnim organizacijama u cilju realizacije projekata razvoja Opštine, problematike izbjeglog i raseljenog stanovništva, učestvuje u provođenju projekata i prikupljanja i izvršavanja ugovorenih radova neposredno radi na blagovremenom pribavljanju potrebne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova, usmjerava i kontroliše rad, odnosno izvršavanje planiranih poslova na izgradnji, obnovi i rekonstrukciji stambenih objekata izbjeglog i raseljenog stanovništva ,vodi evidenciju i priprema izvještaje i informacije po objektima obnove i izgradnje, obavlja administrativno tehničke poslove u oblasti obnove i izgradnje za izbjegla i raseljena lica, vrši geodetske poslove prenošenja urbanističkih i regulacionih planova i urbanističkih projekata i drugih projektovanih površina na terenu, te unošenje nastalih izmjena u katastarske planove, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine.

Kategorija radnog mjesta: Peta kategorija. Zvanje službenika: treće zvanje.

III- OPŠTI USLOVI:

1. da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
2. da je stariji od 18 godina ,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,
4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa
6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV – POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 1.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni uslovi su:diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani prostorni planer ili diplomirani inženjer arhitekture, VSS odnosno prvi ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili prvi i drugi ciklus koji se u zbiru vrednuju sa najmanje 300 ECTS bodova, ili integrisani studij koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, Potrebno radno iskustvo: 3 (tri ) godine radnog iskustva u odgovarajućem smjeru i stepenu stručne spreme, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 2.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, VSS, pravni ili prvi ciklus pravnih studija sa najmanje 240 ECTS bodova. Potrebno radno iskustvo:, najmanje 2 ( dvije ) godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za radno mjesto naznačeno u tački I – 3.

VSS, diplomirani inženjer geodezije ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent. Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

V – POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. diploma o završenoj stručnoj spremi ( kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi , u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja)

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi , odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15) .

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja( potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo ),

4. dokaz o poznavanju rada na računaru ( uvjerenje ili diploma ili druga isprava koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru).

5. isprave ili izjave u pisanoj formoi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kazznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere , na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

g) ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) , sastavni je dio prijave na Javni konkurs.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu u kojoj navodi pozicije za koje se prijavljuje , sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna komisija za popunu upražnjenih rasnih mjesta i prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Derventa, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH ,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kazznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16),  kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove , pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VI – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu , koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici Opštine Derventa Prijavni obrazac

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: OPŠTINA DERVENTA – NAČELNIK OPŠTINE, Trg oslobođenja bb Derventa, sa naznakom Konkursna komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Derventa.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će se objaviti i u „Derventskom listu i na zvaničnoj internet stranici opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na konkurs.

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107.

derventa.ba

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here

*

code