Vijesti Društvo Oglas o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa licitacijom

Oglas o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa licitacijom

1

Načelnik opštine Derventa objavljuje oglas o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom (prva licitacija).

I

Predmet prodaje je nepokretnost – gradsko građevinsko zemljište, koje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana „DERVENTA-SJEVER-LUG“, i to:

1. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/152, livada 3. klase površine 872 m2, K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 9.897,20 KM,
2. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/153, livada 3. klase površine 709 m2, K.O. Derventa 2., po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 7.586,30 KM,
3. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/154, livada 3. klase površine 709 m2, K.O. Derventa 2., po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 7.586,30 KM,
4. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/155, livada 3. klase površine 1.027 m2, K.O. Derventa 2.po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 11.656,45 KM,
5. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/172, livada 3. klase površine 795 m2, K.O. Derventa 2.po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 9.023,25 KM,
6. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/175, livada 3. klase površine 573 m2, K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 6.131,10 KM,
7. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/191, livada 3. klase površine 780 m2, K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 8.346,00 KM,
8. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/192, livada 3. klase površine 589 m2, K.O. Derventa 2., po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 5.507,15 KM,
9. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/193, livada 3. klase površine 521 m2, K.O. Derventa 2.,po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 4.871,35 KM,
10. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/174, livada 3. klase površine 630 m2, K.O. Derventa 2., po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 6.741,00 KM,
11. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/173, livada 3. klase površine 860 m2, K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 9.761,00 KM,
12. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/195, livada 3. klase površine 620 m2, K.O. Derventa 2.po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 6.634,00 KM,
13. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/196, livada 3. klase površine 526 m2, K.O. Derventa 2 po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 5.628,20 KM,
14. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/194, livada 3. klase površine 1.367 m2, K.O. Derventa 2.po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 16.404,00 KM,
15. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/112, livada 3. klase površine 1.018 m2, K.O. Derventa 2.po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 9.518,30 KM,
16. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/113, livada 3. klase površine 1.398 m2, K.O. Derventa 2.po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 14.958,60 KM,
17. Građevinsku parcelu označenu kao k.č.351/116, livada 3. klase površine 1.690 m2, K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za parcelu u iznosu od 19.181,50 KM.

II

Predmet prodaje je nepokretnost – građevinsko zemljište, koje se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana „ KOMUNALNO –SERVISNI CENTAR“, i to:

1. Građevinsku parcelu ukupne površine 5445 m2, koja se satoji od k.č.115/63, njiva 5. klase površine 4938 m2, njiva 6. klase površine 327 i k.č. 115/85, njiva 6. klase, površine 180 m2, sve upisano u K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za građevinku parcelu u iznosu od 43.832,25 KM,
2. Građevinsku parcelu ukupne površine 4794 m2, koja se satoji od k.č.115/29, njiva 5. klase površine 3864 m2, njiva 6. klase površine 581 m2 i k.č. 115/84, njiva 6. klase, površine 349 m2, sve upisano u K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za građevinku parcelu u iznosu od 38.591,70KM,
3. Građevinsku parcelu ukupne površine 4496 m2, koja se satoji od k.č.115/64, njiva 5. klase površine 3581 m2, njiva 6. klase površine 590 m2 i k.č. 115/83, njiva 6. klase površine 325 m2, sve upisano u K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za građevinku parcelu u iznosu od 36.192,80 KM,
4. Građevinsku parcelu ukupne površine 4252 m2, koja se satoji od k.č.115/55, njiva 5. klase površine 3360 m2, njiva 6. klase površine 590 m2 i k.č. 115/82,njiva 6. klase, površine 302 m2, sve upisano u K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za građevinku parcelu u iznosu od 34.228,60KM,
5. Građevinsku parcelu ukupne površine 4308 m2, koja se satoji od k.č.115/56, njiva 5. klase površine 3375 m2, njiva 6. klase površine 631m2 i k.č. 115/81, njiva 6. klase površine 302 m2, sve upisano u K.O. Derventa 2. po početnoj prodajnoj cijeni za građevinku parcelu u iznosu od 34.679,40 KM.

III

Prodaja nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem-licitacijom
(u daljem tekstu: licitacija).
Licitacija će se održati 07. decembra 2017. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi opštine Derventa.

IV

Postupak licitacije sprovešće Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja
(u daljem tekstu: Komisija), a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

V

Na nepokretnosti koje su predmet licitacije nisu uknjiženi tereti.

VI

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet prodaje, i koja
do 04. decembra 2017. godine, do 15,30 časova, uz popunjenu PRIJAVU, dostave sljedeće:
1. Kopiju lične karte,
2. Dokaz da je izvršena uplata kaucije odnosno da su novčana sredstva fizičkog
ili pravnog lica koje se prijavljuje na licitaciju , uplaćena na račun primaoca ( budžet opštine Derventa) do 04. decembra 2017. god. do 15,30 časova
– za pravna lica dostaviti izvod iz banke da su sa računa tog pravnog lica novčana sredstva uplaćena na račun budžeta opštine Derventa,
– za fizička lica dostaviti uplatnicu sa ovjerom banke „ PLAĆENO“.
3. Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna
lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica,
4. Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji,
5. Kopiju tekućeg računa.
(Dokazi pod tačkom 3. mogu se dostaviti pred početak licitacije).

VII

Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj: 555-008-00252003-23, otvoren kod Nove banke A.D. Banja Luka, i to:

– za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 1., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 2., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 3., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost,a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 4., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.165,64 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 5., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 6., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 7., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost,a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 8., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,00 KM,
– za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 9., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 10., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,0 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 11., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost,a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I., podtačka 12., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 13., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 14., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.640,40 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 15., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost,a koja iznosi 1.000,00 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 16., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.495,86 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I podtačka 17., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.918,15 KM,
– za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom II podtačka 1., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 4.383,22 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom II podtačka 2., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 3.859,17 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom II podtačka 3., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost,a koja iznosi 3.619,28 KM,
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom II podtačka 4., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost,a koja iznosi 3.422,86 KM, i
-za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom II podtačka 5., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 3.467,94 KM.

VIII

Prijave sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije dostaviti na adresu:
Opština Derventa – Načelnik opštine „Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja“,
sa naznakom – za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom I., ili tačkom II., navesti podtačke , Trg oslobođenja br. 3., 74400 Derventa.

IX

Sve informacije vezano za prijavu na licitaciju i uplatu kaucije zainteresovana lica mogu dobiti u Šalter sali opštine Derventa, na šalteru broj 5. ili na telefon broj: 053/315-123.

X

Prva licitacija može se održati samo ako za svaku nepokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuje najmanje dva učesnika.
Kod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument),a koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument).

XI

Sa kupcem čija je ponuda najpovoljnija, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se pismeni kupoprodajni ugovor. Kupac pored izlicitirane cijene, snosi troškove koji su vezani za prenos licitirane nepokretnosti, notarska obrada ugovora.

XII

Konačnu kupoprodajnu cijenu kupljene nepokretnosti, kupac je dužan uplatiti u
roku od 7 dana od dana licitacije.
Predaja kupcu u posjed kupljene nepokretnosti izvršiće se u roku od 7 dana od dana notarske obrade ugovora.

XIII

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od
zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćene kaucije.
Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na povraćaj uplaćene kaucije.

XIV

Oglas o licitaciji će se objaviti u „GLAS SRPSKE“, oglasnoj ploči i internet stranici opštine Derventa.

XV

O vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (zemljišno-knjižni, katastrski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Derventa, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova, ili na telefon 053/315-171, 053/315-172.

Broj: 02-475-161 /17
Datum: 08.11.2017. god.

NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here

*

code