Vijesti Društvo Osnovni sud u Derventi zapošljava asistenta

Osnovni sud u Derventi zapošljava asistenta

0

Osnovni sud u Derventi zapošljava asistenta – operatera – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Poslovi:

– kreiranje sudskih pismena, sređivanje spisa, registrovanje svih podnesaka koji stižu u spis predmeta i registrovanje svih radnji po naredbi sudije; daktilografski poslovi po diktatu i u CMS sistemu; učestvovanje kao zapisničara na raspravama, ročištima, sjednicama; popunjavanje obrazaca o naknadama troškova svjedocima i vještacima; te drugi poslovi po naredbi predsjednika suda i sudija.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat treba da ispunjava sljedeće opšte uslove:
−da je državljanin Bosne i Hercegovine
−da je punoljetan
−da se protiv njega ne vodi krivični postupak
−da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu
−da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:
−završena srednja škola društvenog smjera – IV stepen, poznavanje rada na računaru
−najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za kandidata koji bude primljen na rad obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz pismenu prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova , u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:
−fotokopiju lične karte
−izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci)
−uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
−diplomu o završenoj srednjoj školi
−uvjerenje o nevodjenju krivičnog postupka,
−uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
−ovjerenu – posebnu izjavu sljedećeg sadržaja:
−„Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem: da nisam pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisam odbio/la naredbu da se povinujem pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH
da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje me čini nepodobnim/nepodobnom za obavljanje poslova u državnim organima

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ (do 20. aprila).

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz ovog konkursa slati putem pošte, preporučeno, na adresu: Osnovni sud u Derventi, ul. Kralja Petra I bb -74 400 Derventa ili lično predati u prostorijama suda, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem asistenta-operatera“.

U prijavi za konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon a u protivnom će se prijava smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uslove konkursa biće pozvani na testiranje radi provjere vještina bitnih za obavljanje poslova asistenta-operatera (daktilografa). Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatraće se da je povukao prijavu za ovaj konkurs.

Testiranje se sastoji od poznavanja rada na personalnom računaru (pisanje i obrada teksta, poznavanje osnova personalnog računara i operativnog sistema MS windows), diktata teksta u trajanju od 5 minuta i prijepisa teksta u trajanju od 10 minuta. Lista kandidata sa reultatima testiranja biće objavljena na oglasnoj tabli suda.

Članovi Komisije će obaviti razgovor (intervju) sa kandidatima kako bi kroz razgovor utvrdili interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata.

Derventa Cafe

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here

*

code