Vijesti Društvo Oglas: Prodaja nepokretnosti licitacijom u Osinji

Oglas: Prodaja nepokretnosti licitacijom u Osinji

0

Načelnik opštine Derventa, u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12) i člana 2. Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa u K.O. Osinja , a u Službeni glasnik opštine Derventa“ broj: 13/16), objavljuje :

O G L A S
o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa
usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom
(prva licitacija)

I

1. Predmet prodaje je nepokretnost – zemljište označeno kao k.č. 1237/1, njiva 7. klase površine 4.627 m2, K.O. Osinja, upisano u Zemljišnoknjižni izvadak ZK uložak: 167, u svojini opštine Derventa, a po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 19.618,50 KM.

II

Prodaja nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem-licitacijom
(u daljem tekstu: licitacija).
Licitacija će se održati dana 07. marta 2017. godine, sa početkom u 09,00 časova, u zgradi opštine Derventa.

III

Postupak licitacije sprovešće Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja
(u daljem tekstu: Komisija), a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

IV

Na nepokretnosti koje su predmet licitacije nisu uknjiženi tereti.

V

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet prodaje, i koja do
06. marta 2017. godine, do 15,30 časova, uz popunjenu PRIJAVU, dostave sljedeće:

1. Kopiju lične karte,
2. Original uplatnicu na ime uplaćene kaucije,
3. Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna
lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica,
4. Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji,
5. Kopiju tekućeg računa.
(Dokazi pod tačkom 3. mogu se dostaviti pred početak licitacije).

VI

Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj: 555-008-00252003-23, otvoren kod Nove banke A.D. Banja Luka, i to:
– za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom 1., u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za nepokretnost, a koja iznosi 1.961,85 KM,

VII

Prijave sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije dostaviti na adresu:
Opština Derventa – Načelnik opštine „Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja“,
sa naznakom – za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije pod tačkom 1. sa naznakom K.O Osinja , Trg oslobođenja br. 3., 74400 Derventa.

VIII

Sve informacije vezano za prijavu na licitaciju i uplatu kaucije zainteresovana lica mogu dobiti u Šalter sali opštine Derventa, na šalteru broj 7. ili na telefon broj: 053/315-139.

IX

Prva licitacija može se održati samo ako za svaku nepokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuje najmanje dva učesnika.
Kod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument),a koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potpisano ovlašćenje, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument).

X

Sa kupcem čija je ponuda najpovoljnija, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se pismeni kupoprodajni ugovor, koji će u ime opštine potpisati načelnik opštine.

Kupac pored izlicitirane cijene, snosi troškove koji su vezani za prenos licitirane nepokretnosti.

XI

Konačnu kupoprodajnu cijenu kupljene nepokretnosti, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 dana od dana licitacije.
Predaja kupcu u posjed kupljene nepokretnosti izvršiće se u roku od 7 dana od dana notarske obrade ugovora.

XII

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od
zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćene kaucije.
Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na povraćaj uplaćene kaucije.

XIII

Oglas o licitaciji će se objaviti u „Derventski list “, oglasnoj ploči i internet stranici opštine Derventa.

XIV

O vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (zemljišno-knjižni, katastrski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Derventa, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova, ili na telefon 053/315-171, 053/315-172.

Datum:13.02.2017. godine
Broj: 02-475-21/17
NAČELNIK OPŠTINE
Milorad Simić, s.r.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here