Vijesti Politika Aktuelni čas: O krađi šume, putnoj infrastrukturi, vodovodu “Leksija”…

Aktuelni čas: O krađi šume, putnoj infrastrukturi, vodovodu “Leksija”…

0

Na 31. zasjedanju SO Derventa raspravljano je o 27 tačaka dnevnog reda, a okviru treće tačke održan je „Aktuelni čas“. Odbornička pitanja su postavljali odbornici Fadil Pelesić, Mladen Markuljević, Staniša Mikerević, Živko Vukičević, Branko Katanić i Denis Pijetlović.

şjednica-SO
Foto: Ivan Živković/Derventski list

Fadil Pelesić je rekao da je na poslednjoj sjednici Kolegijuma Skupštine opštine insistirao da se na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine opštine nađe problem krađa šuma, da je tom prilikom dogovoreno da zbog kratkog vremenskog perioda to ne može realizovati, nego da se u međuvremenu održi sastanak svih relevantnih subjekata da bi se vidjelo kako se taj problem može riješiti, ali da je saznao da u tom smislu ništa nije urađeno i da je sada u dilemi da li je taj akt nečinjenja znači davanje podrške tim ljudima i istrajavanje da se te radnje i dalje preduzimaju ili nešto drugo. Takođe je istakao da bi se, s obzirom na težinu problema i na komplikacije koje može da izazove takav način ponašanja, Skupština opštine morala u tom smislu odrediti. Upoznao odbornike da je sebi dao slobodu i svim relevantnim faktorima napisao pismo na koje niko ne reaguje što znači da nema potrebe da se to pitanje razrješi, iako ljudi vrše krivično djelo krađe.

Mladen Markuljević je rekao da se ovih dana iz sredstava informisanja moglo čuti da će rubni dio sela Velika Sočanica biti pokriven gradskim vodovodom, te da je povodom toga zamoljen od grupe građana da se sazna da li se planira proširenje te mreže ka centru sela i da li su ostavljene mogućnosti prilikom trenutne izrade da se ta mreža proširi i kakvi su kapaciteti i pogledi naše opštine na taj problem.

Staniša Mikerević je povodom diskusije odbornika Fadila Pelesića rekao da je na Kolegijumu Skupštine opštine u ime PDP-a iznio svoje mišljenje i ogradio se od takvih pojava, tako da po njegovom mišljenju nema potrebe da se o tome na sjednici Skupštine opštine ponovo o tome izjašnjava. Takođe je postavio pitanje vezano za uklanjanje kontejnera na lokaciji ispod Zelene pijace i u Omladinskoj ulici, ističući da je svima poznato da su na navedenim lokacijama kontejneri za smeće uvijek bili pretrpani, tako da se građani pitaju iz kojih razloga su oni uklonjeni i kada će ponovo da se vrate na svoje mjesto, jer zaista postoji potreba za njima.

Živko Vukičević je diskutovao o stanju ruševnih objekata na području našeg grada ističući da je o toj temi diskutovao i na Kolegijumu Skupštine opštine i da se o njemu po njegovom mišljenju treba govoriti i na samoj sjednici zbog toga što ti objekti zaista ugrožavaju bezbjednost naših građana. Rekao je, da pretpostavlja da će dobiti odgovor, da naša lokalna zajednica opština nije nadležna da po tom pitanju nešto uradi, te naglasio da bi predložio da se onda po tom pitanju obratimo Republici Srpskoj, odnosno državi, a ne da se prepisuje prakse Federacije BiH.

Branko Katanić je diskutovao o mjesnoj zajednici Bosanski Lužani, ističući da su posle izbora za savjete mjesnih zajednica, novoizabrani predstavnici dobili tzv. početni elan pa su već krenuli sa nekim inicijativama i naveli jedan od problema koji traje nekoliko godina, a odnosi se na srušeni most koji je stradao u toku poplava, koji povezuje Bosanske Lužane sa Novim Lužanima. Upoznao je odbornike da su sami građani već pokušali da riješe taj problem, ali da djelomično to nisu uspjeli jer ne mogu sami, tako da su se povodom toga obratili nadležnim opštinskim organima i drugim institucijama u nadi da će uvažiti njihove molbe po tom pitanju. Takođe je diskutovao i o stanju u ulici Mladena Stojanovića, ističući da se zapravo radi o ulici koja presjeca grad, a koja je ostala u režimu dvosmjernog saobraćaja i po njegovom mišljenju ne ispunjava saobraćajne uslove da bude takva ulica, obzirom da je na nekim dijelovima ona bukvalno sužena, deformisana, nema bankina tako da svakodnevno na parkingu dolazi do oštećenja automobila jer zaista nije moguće da se normalno odvija i jednosmjerni saobraćaj, a kamoli dvosmjerni. Naglasio je da su stanari okolnih ulica već ranije upućivali inicijativu da se bar nešto riješi u toj ulici, pitanje rasvjete i taj režim saobraćaja ako je u mogućnosti da se riješi, dok ne dođe do neke generalne rekonstrukcije te ulice. Na kraju svoga izlaganja, spomenuo je i problem u mjesnoj zajednici Osinja, a odnosi se na putnu mrežu koja se ne održava na adekvatan način, izdvajajući putni pravac od crkve u Osinji prema osinjskom Klenovcu, koji je prema njegovim riječima jednim dijelom asfaltiran, a većim dijelom nije, tako da je taj ostatak puta tokom cijele godine uglavnom neprohodan. Napomenuo je da se na toj lokaciji odvija ogroman saobraćaj i da se nalazi i jedno poznato izvorište, tako da bi bilo dobro da se na toj intervenciji pokuša na par mjesta uraditi propust do nekog trajnog rješenja odnosno asfaltiranja tog puta.

Denis Pijetlović je iskoristio priliku i osvrnuo se na diskusiju odbornika Mikerević Staniše, obzirom da je navedena problematika direktno vezana za posao koji obavlja. Rekao je da su predmetni kontejneri uklonjeni iz tog razloga što u blizini gdje su oni bili postavljeni nema stambenih zgrada već samo kuće, a kontejneri te vrste se isključivo koriste za stambene zgrade, da prema važećim propisima svaka kuća mora da ima svoju posudu za odlaganje otpada odgovarajuće zapremine, te istakao da će takođe i na ostalim lokacijama gdje ne postoje stambene zgrade komunalno preduzeće uklanjati kontejnere jer se oni svaki dan pune, a niko nije plaćao komunalne usluge za njihovo odvoženje. Takođe je postavio pitanje vezano za regulaciju saobraćaja zbog rekonstrukcije ulice Marije Bursać koja će po njegovom mišljenju dati jednu novu sliku našem gradu. Naime, upoznao je odbornike i nadležno odjeljenje da je zamoljen od grupe građana sa Čardaka i Gakovca da vidi šta se može uraditi po pitanju regulacije saobraćaja koji je trenutno obustavljen zbog izvođenja radova tako da su građani prinuđeni da saobraćaju drugim putem koji nema saobraćajnih znakova, te zamolio načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove da obezbjedi vertikalnu signalizaciju kako ne bi došlo do težih saobraćajnih nezgoda.

Načelnik opštine se najprije osvrnuo na diskusiju odbornika Pelesić Fadila. Rekao je, kada je u pitanju krađa šume, da vjeruje da je to organizovana priča koja se ne dešava samo u Derventi, odnosno da je to jedna opšta pojava, te naglasio da nije u pitanju samo enormna krađa šuma u vlasništvu onih stanovnika koji danas sticajem okolnosti ne žive u Derventi ili su u manjini, jer se to činjenje proširilo na cijelu teritoriju naše opštine . Takođe je upoznao odbornike da je za naredni ponedeljak planirano da se održi jedan sastanak i da se pozove i odbornik Fadil Pelesić koji je i inicirao cijelu tu priču, načelnik CJB Doboj i komandir naše policijske stanice, kao i još nekolicina ljudi, kako bi se donijeli određeni zaključci i ako ništa drugo da se bar pokaže da se te radnje ne amnestiraju. Što se tiče pitanja odbornika Mladena Markuljevića, rekao je, kada se htjelo ići ka proširenju vodovoda na južni dio naše opštine da je prvi zahtjev bio upućen komunalnom preduzeću da nacrta na karti naše opštine dokle tehnički gradski vodovod može doprijeti i kolika je to linija na tom dijelu opštine i kada se utvrdilo da je to do Leksije, kuće Stanoja Lazarevića i td. napravio se projekat prema kome bi se pola novaca za njegovu realizaciju obezbjedilo iz Budžeta opštine, a ostatak bi finansirali mještani i to za 125 domaćinstava na južnom dijelu opštine, ukoliko izraze želju za tim i naravno daju svoje učešće. Upoznao je odbornike da je po osnovu učešća mještana, a radi se o osamdeset domaćinstava, sakupljeno 75.000 KM na posebnom računu, da je izabran građevinski odbor i da se na osnovu njihovih potpisa krenulo se u izradu projekta iz budžetskih sredstava, te napomenuo da se gradski vodovod ne može dalje proširiti niti tehnički, a ni količinski. Takođe se osvrnuo i na diskusiju odbornika Živka Vukičevića, koja je vezana za stanje ruševnih objekata na području našeg grada. Konstatovao je da na tu priču nema šta dodati, te podsjetio odbornike da se prije sedam godina nešto pokušalo uraditi po tom pitanju, a na način da se objavio javnim poziv svim našim sugrađanima koji sticajem okolnosti, ne svojom krivicom, ne žive u Derventi kako bi se izjasnili da li mogu urediti svoje objekte na način da budu bezbjedonosno uredni, jer je stanje u centru grada više nego zabrinjavajuće i da u koliko nisu u mogućnosti da to urade, dozvole opštinskim organima, da za njihov račun to urade i njihovu imovinu zaštite, a kada je budu prometovali, da naplate ono što su uložili. Rekao je da je to izazvalo kontra efekat, na način da su federalni mediji to osudili i kvalifikovali kao nastojanje načelnika opštine i njegovih saradnika da ruše onu imovinu koja u ratu nije porušena, iako je to bila jedna moralna i ljudska ideja. Kada je u pitanju izlaganje odbornika Branka Katanića, rekao je da će most u Lužanima doći na red kada se steknu uslovi za to, te da se trenutno ide u smjeru rekonstrukcije mosta u Donjem Detlaku, koji je takođe u veoma lošem stanju. Što se tiče pitanja vezanog za ulicu Mladena Stojanovića, istakao je da će odgovor na to dati načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove te se osvrnuo i na problem koji se odnosi na stanje putne mreže kod crkve u Osinji i rekao da se radi onoliko koliko se trenutno može i naglasio i da ljudski faktor mnogo doprinosi stanju na našim putevima jer se prije svega ne poštuju saobraćajni propisi i pravila naročito kada je u pitanju osovinsko opterećenje teretnih vozila.

Živko Vukičević je iskoristio pravo na repliku i rekao da se slaže sa odgovorom Načelnika opštine ali da po njegovom mišljenju to nije dovoljno jer će biti kasno kada zbog toga neko izgubi život i da bi zato te objekte trebalo bar ograditi ili na neki način sanirati nešto što predstavlja potencijalnu opasnost za bezbjednost građana.

Slaven Gojković, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, odgovorio je na pitanje odbornika Branka Katanića koje je vezano za regulisanje saobraćaja u Ulici Mladena Stojanovića. Rekao je da je saobraćaj regulisan regulacijom saobraćaja i ona je takva kakva jeste, jedino što se može učiniti je da se ponovo ide u izmjenu regulacije saobraćaja, ali bi onda trebala nekakva inicijativa da se ide u tom pravcu, tako da za sada ostaje dvosmjeran način saobraćaja. Što se tiče rasvjete istakao je da se može vidjeti u narednom periodu da se izdvoje sredstva iz kapitalnog budžeta jer ne postoji rasvjeta na pojedinim dionicama te ulice. Kada je u pitanju stanje putna mreže u Osinji i to na lokaciji od crkve prema Klenovcu, istakao je da je plan da se u narednom periodu svi bitniji nekategorisani putevi, a koje koristi većina stanovništva, najprije grederom isprofilišu i da se onda vidi šta i gdje još treba nasuti, te napomenuo da propusti nisu predviđeni u programu tako da ne može reći da će nešto od toga biti jer zaista nije predviđeno programom. Što se tiče pitanja odbornika Denisa Pijetlovića, a vezano je za rekonstrukciju ulice Marije Bursać i dio 1. maja, istakao je da je po regulaciji saobraćaja ulica pored šumarije jednosmjerna tako da se ne može iz ulice 1. maja ući u tu ulicu, a da je alternativa prelaz sa Čardaka na Gakovac makadamskim dijelom puta koji će se malo zategnuti i proširiti, tako da je jedino ostalo da se stavi znak stop iz te ulice kada se izlazi na Gakovac.

Staniša Mikerević je takođe iskoristio pravo na repliku i rekao da je pitanje koje je postavio, a na koje je odgovor dao odbornik Denis Pijetlović, bilo na inicijativu grupe građana iz ulice Đenerala Draže.

Derventa Cafe

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Derventa Cafe. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja, provociranja i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja.

Portal Derventa Cafe zadržava pravo da obriše komentare bez bilo kakve najave i objašnjenja te da preda podatke o IP adresama nadležnim institucijama u slučaju zahtjeva.

Please enter your name here

*

code